Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Do zobaczenia za rok

17.02.2014

Do zobaczenia za rok

Przez trzy dni trwania najwiêkszej imprezy wystawienniczej w Europie Centralnej hale Expo XXI w Warszawie odwiedzi³o  kilkanaœcie tysiêcy osób. Zwiedzaj¹cy mieli okazjê zapoznaæ siê z setkami ofert firm dzia³aj¹cych w czterech segmentach reklamy i poligrafii – GiftsWorld, Technology, Out&Indor i PrintShow.
W ostatnim dniu trwania RemaDays 2014 poznaliœmy laureatów konkursów na najlepszy upominek reklamowy roku – Gifts of the Year i najlepszy katalog roku – Catalogue of the Year. Wyró¿nienia te s¹ tym cenniejsze, ¿e przyznawane przez samych zwiedzaj¹cych. Dziœ w samo po³udnie og³oszone zosta³y oficjalne wyniki g³osowania.
Wszystkim Pañstwu, wystawcom i zwiedzaj¹cym, serdecznie dziêkujemy za uczestnictwo w Targach Reklamy i Poligrafii RemaDays 2014. Liczba uczestników jubileuszowej edycji œwiadczy o tym, ¿e bran¿a reklamowa ca³y czas utrzymuje sta³¹ pozycjê w gospodarce.

¯yczymy Pañstwu wielu sukcesów i do zobaczenia za rok!