Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Do zobaczenia na RemaDays

05.11.2015

Targi RemaDays w swej historii zapisa³y siê w œwiadomoœci specjalistów jako najwa¿niejsze wydarzenie bran¿y reklamowej. Aby zas³u¿yæ na to miano stale podnosimy poziom naszych us³ug!


W tym roku targi odbêd¹ siê w dniach 16-18.02.2016 w Warsaw EXPO w Nadarzynie pod Warszaw¹ – to tylko 15 minut drogi z samego centrum Warszawy! Dla tych z Pañstwa, którzy zamierzaj¹ przyjechaæ do nas samochodem przygotowaliœmy a¿ 5500 miejsc parkingowych!


Ale to nie koniec udogodnieñ, które maj¹ sprawiæ, ¿e tegoroczne RemaDays zachwyci komfortem i wygod¹. Z myœl¹ o naszych goœciach powstan¹ dla naszych wystawców strefy odpoczynku, gdzie bêdzie mo¿na chwilê odetchn¹æ i napiæ siê gor¹cej herbaty i kawy. Na bardziej wymagaj¹cych czekaæ bêd¹ restauracje i kawiarenki, serwuj¹ce aromatyczne dania, smakowite przek¹ski i ciesz¹ce podniebienie s³odkoœci.


Busem za darmo.

Ka¿dy kto przyjedzie do Warszawy poci¹giem bêdzie móg³ skorzystaæ z bezp³atnych busów które bêd¹ kursowa³y co 15 minut ze stacji Warszawa Zachodnia oraz stacji PKP Lotnisko Chopina


SEE YOU – DO ZOBACZENIA NA REMADAYS

www.remadays.com