Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Do³¹cz do grona wystawców Expo 4.0- czekaj¹ ostatnie wolne miejsca

08.11.2013

Dziêki zgromadzeniu w jednym miejscu 4 sektorów  bran¿y reklamowej  zwiedzaj¹cy maj¹ ³atwy dostêp do ofert wielu firm dzia³aj¹cych we wszystkich obszarach reklamy. Organizatorzy wierz¹, ¿e dziêki efektowi synergii wszyscy wystawcy targów Expo 4.0 odnosz¹ wymierne korzyœci z kompleksowego zestawienia tych 4 sektorów. 

Nie bez znaczenia pozostaje fakt lokalizacji imprezy- Stuttgart reprezentuje potêgê ekonomiczn¹ po³udniowych Niemiec. Organizatorzy maj¹ silne wsparcie œwiata medialnego, który za pomoc¹ specjalistycznych tytu³ów bran¿owych docieraj¹ do ponad 200 000 firm zainteresowanych tematyk¹ targów.

Wstêp na targi jest bezp³atny po uprzedniej rejestracji internetowej. Uczestnikami mog¹ byæ wy³¹cznie profesjonaliœci dzia³aj¹cy w obszarze reklamy. 

Expo 4.0 wyró¿nia siê przede wszystkim ciekaw¹  formu³¹, która spotyka siê z du¿ym zainteresowaniem wystawców i zwiedzaj¹cych. Myœl¹c o rynku niemieckim z pewnoœci¹ warto zwróciæ uwagê na wydarzenie, które pozwala dotrzeæ do ogromnej grupy odbiorców bez obowi¹zku przynale¿noœci do organizacji bran¿owych. Warto szybko podj¹æ decyzjê o wystawianiu siê bowiem najbardziej atrakcyjna powierzchnia wystawiennicza jest szybko zajmowana. Dla przyk³adu na targach TV TecStyle Visions pozosta³o ju¿ tylko 30% wolnej przestrzeni.

Chcesz dowiedzieæ siê wiêcej? Skontaktuj siê z nami. sales@gjc.pl