Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Diament Forbes’a, Gazela Biznesu oraz Z³ota Korona Reklamy dla Asgardu

12.05.2017

Firma Asgard z podpoznañskiego Baranowa zebra³a wiêkszoœæ najwa¿niejszych tegorocznych nagród bran¿y reklamowej: Diament Forbes’a w kategorii œrednich przedsiêbiorstw, Gazelê Biznesu 2016 przyznawan¹ przez Puls Biznesu oraz Z³ot¹ Koronê Reklamy targów RemaDays 2017.

 

„Od wielu lat wspó³tworzymy nasz¹ rodzim¹ bran¿e upominków reklamowych i wytyczamy nowe kierunki. Jest nam niezmiernie mi³o, ¿e zostaliœmy po raz kolejny zakwalifikowani do grona najprê¿niej rozwijaj¹cych siê polskich przedsiêbiorstw. Wszystkie te presti¿owe nagrody pokazuj¹, ¿e warto postawiæ na innowacjê i partnerskie relacje z klientami„ – Anna Roszczak, Wiceprezes Zarz¹du Asgard

 

www.asgard.gifts

www.bluecollection.gifts