Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Depositphotos, najszybciej wzrastaj¹ca agencja microstock na œwiecie

29.01.2014

Depositphotos, najszybciej wzrastaj¹ca agencja microstock na œwiecie,
weŸmie udzia³ w targach RemaDays w Warszawie, które odbêd¹ siê w
Warszawskim Centrum EXPO XXI w dniach od 5 do 7 lutego 2014.

Depositphotos oferuje miliony zdjêæ wysokiej jakoœci, wektorów i wideo
do wykorzystania w reklamie, poligrafii, projektowaniu, do potrzeb
publikacji i w innych projektach.

Ostatniego roku prawie podwoiliœmy nasz¹ kolekcjê plików stockowych
kreatywnymi pracami najlepszych autorów z ca³ego œwiata. Wprowadziliœmy
kilka wa¿nych udogodnieñ na naszej stronie, ¿eby praca z nasz¹
wielomilionow¹ baz¹ obrazów by³a ³atwa i wygodna. OdwiedŸ nas na targach
– i dowiedz siê jeszcze wiêcej!