Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Depositphotos – agencja microstock uruchomi³a now¹ wersjê swojej strony

05.05.2014

Depositphotos – agencja microstock uruchomi³a now¹ wersjê swojej strony

Strona Depositphotos zosta³a na nowo zaprojektowana, odœwie¿ono funkcjonalnoœæ wyszukiwarki, wprowadzono te¿ kilka innych ulepszeñ.

Nowy York, 29 kwietnia 2014 – Depositphotos, najszybciej wzrastaj¹ca agencja microstock na œwiecie, wprowadzi³a kilka znacz¹cych zmian na swojej stronie. Ma teraz bardziej spójny i nowoczesny design, a interfejs u¿ytkownika jest prostszy i jeszcze bardziej wygodny.

Wprowadzone ostatnio uaktualnienia widoczne w przyjaznym interfejsie i udoskonalonym algorytmie wyszukiwania, co pozwala u¿ytkownikom Depositphotos znajdywaæ obrazy i wideo znacznie szybciej.

Te zmiany wp³ynê³y na wygl¹d strony g³ównej serwisu oraz jej podstawowych stron z zawartoœci¹. Teraz przypominaj¹ „gablotê”, gdzie klienci mog¹ ³atwo kupowaæ to, czym s¹ zainteresowani bez niepotrzebnych zak³óceñ.

U¿ytkownicy mog¹ modyfikowaæ stronê wyszukiwania zgodnie ze swoimi konkretnymi potrzebami. W zale¿noœci od wybranych ustawieñ, zaawansowane menu wyszukiwania mo¿e byæ umieszczone z lewej strony lub na górze strony; mo¿e byæ te¿ zminimalizowane.

Teraz strona Depositphotos sta³a siê niezwykle wygodna do ogl¹dania na komputerze lub urz¹dzeniach mobilnych, poniewa¿ jej design i elementy kontrolne s¹ ³atwe do zmian i mog¹ dopasowaæ siê do ka¿dego rozmiaru ekranu.” – Elena Flanagan-Eister, Depositphotos CEO

Poza tym, ¿e udoskonaliliœmy design, wprowadziliœmy kolejn¹ wa¿n¹ funkcjê dla naszych klientów na ca³ym œwiecie. Mog¹ teraz p³aciæ za obrazy w swoich lokalnych walutach. Pañstwa cz³onkowskie UE, Ukraina i Federacja Rosyjska s¹ pierwszymi z tych krajów po USA, gdzie wprowadziliœmy mo¿liwoœæ zap³aty w narodowej walucie, a wkrótce wiele krajów do³¹czy.” – Vadim Nekhai, Depositphotos CMO

O Depositphotos Inc.

Depositphotos jest najszybciej wzrastaj¹c¹ agencj¹ microstock na œwiecie. W tej chwili firma oferuje ponad 22 miliony zdjêæ stockowych wysokiej jakoœci, obrazów wektorowych i wideo sprzedawanych na licencjach royalty-free. Dziêki ostatnim innowacjom i du¿ej optymalizacji, firma sta³a siê najbardziej dynamiczn¹ na ca³ym rynku: co miesi¹c dodawanych jest to bazy Depositphotos 150 000 wysokiej jakoœci plików, dok³adnie sprawdzanych i wybieranych przez moderatorów.

Firma ma swoj¹ bazê w Nowym Yorku, USA oraz biura w Niemczech, W³oszech, Wielkiej Brytanii, na Ukrainie i w Rosji.

¯eby dowiedzieæ siê wiêcej, odwiedŸ visit http://depositphotos.com/, i polub Depositphotos na Facebook lub @Depositphotos na Twitter.