Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Delegacja z Ukrainy do Polski. Rozwijamy Rynek Reklamy Zewnêtrznej

19.05.2015

Ukraiñskie Stowarzyszenie Przemys³u Wizualnego (UAVI – Ukraiñska Asocjacja Wizualnej Industrii) – jest to stowarzyszenie producentów w sektorze produkcji konstrukcji reklamowych, takich jak www.riviera-company.com, www.bitline.com.ua, www.ukrneon.com, www.plastics.ua, www.art-piramida.com.  Cel dzia³alnoœci organizacji – utworzenie rynku produktów wizualnych o wysokich wskaŸnikach kultury i kompetencji, gdzie klienci bêd¹ otrzymywaæ profesjonalne us³ugi wysokiej jakoœci

£¹cz¹c nastawienie na rozwój i potencja³ twórczy wszystkich uczestników jesteœmy w stanie podnieœæ poziom profesjonalizmu producentów, klientów i dostawców, kreowaæ proste i jasne zasady dzia³alnoœci rynku, organizuj¹c kulturê sektora wizualnego.
W okresie od 13 do 17 lipca zespó³, sk³adaj¹cy siê z 10 cz³onków Stowarzyszenia UAVI, planuje odwiedziæ Polskê. G³ównym celem przyjazdu jest nawi¹zanie partnerskich relacji, znalezienie nowych technologii, a tak¿e wymiana doœwiadczenia. Odwiedzimy hale produkcyjne przedsiêbiorstw z sektora reklamy zewnêtrznej, a tak¿e dostawców materia³ów do produkcji reklam.  Jeœli jesteœcie pastwo zainteresowani wspó³prac¹ proszê przes³aæ informacjê ma adres Latysz Natalia, dyrektor UAVI
uavi.info@gmail.com skype – UAVI_skype

Ukraiñskie Stowarzyszenie Przemys³u Wizualnego zaprasza tak¿e partnerów z Polski do siebie w celu rozwoju wspó³pracy miêdzynarodowej rynku reklamy zewnêtrznej.  
www.uavi.com.ua