Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Dedica i Display razem z OneDay Roadshow

01.06.2015

Mi³o nam poinformowaæ ¿e organizator OneDay Roadshow firma GJC Inter Media Sp. z o.o. nawi¹za³ wspó³pracê ze znanymi i czo³owymi magazynami z bran¿y upominków reklamowych i reklamy w Niemczech.

 

DEDICA i DISPLAY od lat informuj¹ czytelników o nowoœciach ze œwiata bran¿y reklamowej. W tym roku wespr¹ równie¿ oragnizatora OneDay Roadshow w dzia³aniach promuj¹cych event. Jako organizatorzy bardzo cieszymy siê z zaufania, jakim obdarzyli nas nasi doœwiadczeni partnerzy specjalizuj¹cy siê w bran¿y reklamowej.

Wierzymy, ¿e nasza wspó³praca bêdzie d³ugotrwa³a i przyniesie korzyœci dla wszystkich stron.

Zapraszamy do odwiedzenia stron naszych partnerów: www.dedica.de | www.display.de