Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Darmowe szkolenie w A.S.S-3 Sezon kalendarzowy Pier Luigi 2018

15.05.2017

Wielkimi krokami zbli¿amy siê do nowego sezonu kalendarzowego. Podobnie jak w roku ubiegˆ³ym organizujemy dla agencji reklamowych szkolenia wspomagaj¹ce sprzeda¿ kalendarzy 2018 i produktów marki Pier Luigi.
                              
Szkolenie przede wszystkim ma za zadanie zaprezentowaæ wszystkie nowoœ˜ci oraz pomysˆ³y na nadchodz¹cy rok oraz zaznajomiæ Pañstwa z naszymi mo¿liwoœ˜ciami produkcyjnymi.
                              
                  Korzy˜œci z uczestnictwa:
– dodatkowy rabat letni w wysoko˜œci max. 10% do koñca sierpnia
               – powiêkszony pakiet startowy
                              
                       Gdzie i kiedy:
Spotkania odbywaæ siê bêd¹: 24.05.2017, 26.05.2017, 02.06.2017, 09.06.2017 w siedzibie naszej firmy w Chorzowie przy ulicy Rac³ˆawickiej 29. Rozpoczêcie o godzinie 10:00, a przewidywane zakoñczenie okoˆ³o godziny 13:30
                              
            Udzia³ˆ w szkoleniu jest bezpˆ³atny.
Prosimy o zapisy telefoniczne lub mailowe wraz z potwierdzeniem liczby uczestników.
                 Ilo˜œæ miejsc ograniczona.
                              
                          Kontakt:
                  kalendarze@pierluigi.pl
                 El¿bieta Kabza 722 201 052
               Angelika Famulska 722 119 888