Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Daj siê porwaæ historii kultowych notatników!

27.07.2015

W dzisiejszym prze³adowanym zbêdnymi treœciami œwiecie, aby siê wyró¿niæ na rynku nie wystarczy tylko dobry produkt czy cena, musi za nimi iœæ przekonuj¹ca historia. Takim atutem bez w¹tpienia mo¿e pochwaliæ siê marka MOLESKINE.

 

Swoje korzenie wywodzi ona od legendarnych notatników, których u¿ywali artyœci tacy jak: Vincent van Gogh, Pablo Picasso czy Ernest Hemingway. Przywrócona do ¿ycia w 1997 roku marka obecnie nale¿y do grupy najlepiej rozpoznawalnych i docenianych na œwiecie. Jej wy³¹cznym dystrybutorem na rynku B2B w Polsce zosta³a ostatnio firma Axpol Trading.

 

Oprócz kultowych notesów w charakterystycznej oprawie z papierem w kolorze koœci s³oniowej, w zakres tej oferty wchodz¹ równie¿ artyku³y piœmiennicze i opakowania, dziêki którym mo¿na przygotowaæ upominek w postaci eleganckiego zestawu podarunkowego.

 

Premiera nowoœci w katalogu Voyager Special Edition 2015-2016.

 

Wiêcej informacji na www.axpol.com.pl