Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D.A.D x Akademia Kusznierewicza

29.04.2014

D.A.D x Akademia Kusznierewicza

Mi³o nam poinformowaæ, ¿e D.A.D Sportwear, profesjonalna marka odzie¿y ¿eglarskiej dystrybuowana w Polsce przez TEXET Poland, zosta³a partnerem Akademii Kusznierewicza i oferowaæ bêdzie jej klientom topowe produkty marki. Dodatkowo w ramach wspó³pracy marka D.A.D przygotowa³a uniformy dla trenerów i pracowników Akademii. Na zestaw sk³ada siê zaawansowana technicznie kurtka Pilberra Exterme i polo Eaton. Taki zestaw jest nie tylko stylowy i praktyczny, ale sprosta te¿ wszystkich stawianym na l¹dzie i morzu wyzwaniom

Akademia Kusznierewicza powsta³a z myœl¹ o wszystkich mi³oœnikach aktywnego i zdrowego trybu ¿ycia. Jej pomys³odawc¹ i wspó³w³aœcicielem jest Mateusz Kusznierewicz – polski ¿eglarz regatowy, reprezentant polski, wielokrotny mistrz œwiata i Europy, z³oty i br¹zowy medalista olimpijski, niekwestionowany autorytet w dziedzinie ¿eglarstwa oraz inicjator i ambasador wielu programów edukacyjnych dla dzieci i m³odzie¿y. Za³o¿eniem Akademii jest œwiadczenie wysoko kwalifikowanych i wartoœciowych us³ug na poziomie niespotykanym do tej pory na polskim rynku. Jej propozycje przynosz¹ klientom praktyczne i konkretne korzyœci, zarówno fizyczne jak i duchowe. Akademia w swojej ofercie, prócz kursów ¿eglarskich i motorowodnych dla dzieci i doros³ych oraz obozów letnich ma organizacjê eventów firmowych.

Bardzo cieszymy siê z nawi¹zania wspó³pracy!