Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D.A.D Sportswear po raz kolejny ubiera kadrê PZ¯

20.07.2016

 

Dystrybuowana przez TEXET Poland marka odzie¿y D.A.D Sportswear trzeci rok z rzêdu zosta³a wybrana na dostawcê odzie¿y dla kadry Polskiego Zwi¹zku ¯eglarskiego.

To wyj¹tkowe wyró¿nienie i zaszczyt, ¿e odzie¿ tej marki nosz¹ najlepsi polscy ¿eglarze, wœród których s¹ Mistrzowie Œwiata, Europy i olimpijczycy. Odzie¿ marki jest doceniana za jakoœæ i techniczne rozwi¹zania, co sprawia, ¿e noszona jest równie chêtnie podczas zawodów, jak w ¿yciu codziennym.

Od 2012 roku, kiedy marka zadebiutowa³a na polskim rynku, jest równie¿ partnerem technicznym wielu regat i wydarzeñ z zakresu sportów wodnych.