Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D.A.D/SECURITY EXPERT wygrywa Biznes Ligê ¯eglarsk¹

10.10.2017

VI edycja Biznes Ligi ¯eglarskiej obfitowa³a w wiele zwrotów akcji, a tabela wyników przewraca³a siê niemal po ka¿dych regatach. Od pierwszej rundy z bardzo dobrej strony pokaza³y siê trzy zespo³y – Atena Us³ugi Informatyczne i Finansowe S.A., Yacht Club Sopot oraz z³o¿ony z dwóch firm D.A.D Sportswear / Security Expert.

To w³aœnie team D.A.D / Security Expert, od pierwszego wyœcigu w rundzie fina³owej pokaza³ ogromn¹ dominacjê i wygra³ 5 z 6 wyœcigów pewnie siêgaj¹c po zwyciêstwo i w tej rundzie, i w ca³ej Lidze.

Zwyciêski zespó³ przez ca³¹ edycjê BL¯ startowa³ rotacyjnie w sk³adzie: T.Barudin, T.Elzanowski, A.Leszyk, D.Pietruszewski, M.Derlak i M.Tkaczyk.

Wiêcej informacji: https://www.dad-sportswear.com.pl/