Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D.A.D po raz Trzeci wybrany przez PZ¯

19.03.2015

Skandynawska marka odzie¿y ¿eglarskiej D.A.D Sportswear nale¿¹ca do koncernu New Wave Group po raz trzeci zosta³a wybrana na oficjalnego dostawcê odzie¿y Reprezentacji Polski PZ¯.

Marka jest obecna na polskim rynku od 2012 roku, od momentu pojawienia siê wspiera eventy i jest partnerem technicznym m.in. ¯eglarskiego Pucharu Trójmiasta, PMT czy Akademii Kusznierewicza. 

O decyzji zawa¿y³ profesjonalizm dotychczasowej obs³ugi oraz jakoœæ dostarczanych przez nasz¹ firmê produktów. Bardzo nas cieszy, ¿e dostarczane przez nas uniformy s¹ równie chêtnie noszone na oficjalnych wydarzeniach, co w ¿yciu prywatnym.

Stworzona na 2015 rok dla Reprezentacji Polski kolekcja obejmuje kompletn¹ garderobê w sk³ad wchodz¹: kurtka Crosscut, polo Eaton, bluza Melrose, bezrêkawnik softshelowy Garaldton, czapka i koszula wizytowa. Kolekcja co sezon jest rozszerzona o kolejne elementy.

Produkty D.A.D Sportswear dostêpne s¹ w wybranych sklepach ¿eglarskich i w dystrybucji u wyspecjalizowanych dealerów, dziêki czemu trafiaj¹ do ¿eglarskich teamów, czy staj¹ siê uniformami podczas eventów. U³atwieniem jest to, ¿e prócz dystrybucji produktów, zapewniamy równie¿ serwis brandingowy, umo¿liwiaj¹cy personalizacjê naszych produktów. 

Odzie¿ D.A.D to wspania³y pomys³ na prezent dla mi³oœników ¿eglarstwa lub na stylowy uniform dla pracowników na tematyczny wyjazd integracyjny.