Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D.A.D Informer Med na zakoñczenie BL¯ 2016

13.10.2016

 

Dystrybuowana przez TEXET Poland marka D.A.D Sportswear od pocz¹tku jest partnerem technicznym Biznes Ligi ¯eglarskiej.

W tym sezonie po raz wystawi³a swój team w sk³adzie: T. Barudin, A. £eszyk, T. Elzanowski i Marcin Go³¹bek – któr zakoñczy³ rywalizacjê na 2 miejscu grupy srebrnej.

Biznes Liga to cztery weekendy regatowe i ponad 40 wyœcigów.

Tegoroczny fina³ potwierdzi³ fakt, ¿e poziom oraz liczba uczestników Biznes Ligi wzrasta z edycji na edycjê.

www.dad-sportswear.com.pl www.biznesligazeglarska.pl