Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

D³ugopis 3 w 1. SprawdŸ czy to mo¿liwe!

19.11.2015

D³ugopis 3 w 1. SprawdŸ czy to mo¿liwe!

 

Przypominamy, ¿e firma COLOP Polska jest jednym, oficjalnym dystrybutorem niezwykle funkcjonalnych produktów, które sprawdz¹ siê doskonale jako prezent. Mowa o artyku³ach pieœmienniczych z piecz¹tk¹ Heri, które mog¹ ³¹czyæ w sobie nawet trzy funkcje w jednym.

 

Producenci zadbali o to, by produkt by³ bardzo praktyczny. To przede wszystkim d³ugopis
z piecz¹tk¹, na której mo¿na wykonaæ dowoln¹ treœæ, ale tak¿e w zale¿noœci od modelu d³ugopisu mo¿e posiadaæ koñcówkê do smartfona. Oferta COLOP daje mo¿liwoœæ równie¿ personalizacji d³ugopisu lub pióra z piecz¹tk¹ za pomoc¹ wygrawerowania dowolnego napisu lub logotypu oraz doboru odpowiedniego koloru d³ugopisu.

 

Artyku³y piœmiennicze Heri to produkty pochodz¹ce z Niemiec wykonane z wysokiej jakoœci tworzywa. Te niewielkie wynalazki, które dziêki temu, ¿e posiadaj¹ elegancki wygl¹d oraz s¹ funkcjonalne, sprawdz¹ siê doskonale jako prezent dla wielu osób, w szczególnoœci lekarzy, prawników, nauczycieli lub wœród osób lubuj¹cych siê w tego typu gad¿etach.

 

Œwietny wygl¹d oraz mo¿liwoœæ personalizacji d³ugopisu poprzez wygrawerowanie w³asnego napisu czyni ten produkt elitarnym.


Produkt by³ kilkukrotnie nominowany do nagrody roku.

 


Wiêcej informacji udziela:

Magdalena Fija³kowska

Specjalista ds. marketingu

Tel.: 32 388 70 63

E-mail: marketing@colop.pl

www.colop.pl