Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

DŸwiêki biznesu na OneDay Roadshow

08.09.2016


To nie „dŸwiêk ogrodu”, a odg³os rozmów biznesowych da³o siê s³yszeæ dziœ od godziny 10.00 w sali konferencyjnej hotelu Sound Garden w Warszawie. To w³aœnie w stolicy Polski zainaugurowana zosta³a czwarta edycja jednodniowych spotkañ przedstawicieli bran¿y reklamowej OneDay Roadshow 2016.

W warszawskim hotelu usytuowanym przy ulicy ¯wirki i Wigury, prowadz¹cej wprost na lotnisko imienia Fryderyka Chopina, pojawi³o siê oko³o 260 osób reprezentuj¹cych firmy z bran¿y reklamowej. Swoj¹ bogat¹ ofertê przedstawi³o w sumie 38 firm.

Z racji kameralnej atmosfery i komfortowych warunków, oferowanych przez hotele o standardzie biznesowym, by³a to doskona³a okazja do budowania relacji handlowych opartych na wzajemnym zaufaniu. A przecie¿ to by³ dopiero pierwszy przystanek na trasie „reklamy w drodze”.

Jutro wystawcy zawitaj¹ do Poznania i nale¿y spodziewaæ siê, ¿e bêdzie to równie udana impreza.