Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czym zaskoczy nas Falk&Ross w sezonie Jesieñ/Zima 2015?

08.10.2015

Falk&Ross Group Polska do stale rozbudowywanej oferty do³¹czy³ 60 zupe³nie nowych produktów na sezon Jesieñ/Zima 2015.


Wœród nich mo¿emy znaleŸæ kurtki Tee Jays, w tym super modn¹ lekk¹ kurtkê Milano (na zdj.) czy czapki Beechfield.


Na uwagê zas³uguje pokaŸna kolekcja Regatta z polarami Ashville i Adamsville w 10 ¿ywych kolorach do wyboru. Ponadto softshelle oraz kurtki, m.in. pikowan¹ kurtkê Tyler, doskona³¹ do jazdy konnej. Wieleproduktów Regatta dostêpnych jest teraz tak¿e w damskich wersjach.


Result proponuje nam czapki i szaliki, softshelle i bezrêkawniki oraz kurtki, min. super ciep³¹ d³ug¹ kurtkê Stromdri 2000.


Nie zabrak³o tak¿e toreb marki Bags by Jassz, której kolekcja powiêkszy³a siê tej jesieni a¿ o 18 nowych produktów.


Produkty Falk&Ross cechuje bardzo dobra jakoœæ wykonania, modny krój oraz wiele opcji kolorystycznych do wyboru.


Wszystkie nowe produkty mo¿na znaleŸæ w sklepie internetowym firmy pod adresem www.falk-ross.eu