Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

CZY ZNASZ JU¯ NIEZWYK£¥ MIÊKKOŒÆ I ŒWIETNIE DOPASOWANY KRÓJ NASZEJ NOWEJ KOSZULKI SOFSPUN®?

23.01.2015

 

CZY ZNASZ JU¯ NIEZWYK£¥ MIÊKKOŒÆ I ŒWIETNIE DOPASOWANY KRÓJ NASZEJ NOWEJ KOSZULKI SOFSPUN®?

  • Nowa, wyj¹tkowa technologia materia³u firmy Fruit of the Loom.
  • Koszulki ze 100% bawe³ny, wykonane z przêdzy bezwrzecionowej, z miêkkoœci¹ czesanej bawe³ny ringspun.
  • Modny krój, aby uzyskaæ wyj¹tkowy wygl¹d. Styl i miêkkoœæ nigdy nie by³y tak przyjemne.
  • Koszulki Sofspun® idealnie nadaj¹ siê do nadruków dziêki gêstemu splotowi (28), zapewniaj¹cemu g³adsz¹, bardziej stabiln¹ powierzchniê pod nadruk.
Tu dowiesz siê wiêcej na temat nowych koszulek Sofspun®
PicsPics

 

NOWOŒÆ DLA DZIEWCZ¥T I CH£OPCÓW

Do istniej¹cej gamy fasonów damskich i mêskich dodaliœmy teraz koszulki Sofspun® w rozmiarach dla dziewcz¹t i ch³opców. Koszulki dzieciêce dostêpne s¹ w rozmiarach od 3. do 15. roku ¿ycia i maj¹ ten sam modny krój, co koszulki w rozmiarach dla doros³ych.

  11 WYJ¥TKOWYCH KOLORÓW

Tak bogata gama kolorów sprawia, ¿e koszulki te idealne nadaj¹ siê do sprzeda¿y detalicznej, a tak¿e do zastosowañ na potrzeby rynku turystycznego, merchandisingu muzycznego, linii licencjonowanych, jako odzie¿ korporacyjna, promocyjna i do wielu innych zastosowañ – do ka¿dego zastosowania i ka¿dej potrzeby znajdzie siê odpowiedni kolor!

 

Ju¿ dziœ poczuj rewolucjê!
Wrap logo The Fruit Code logo Confidence in textiles logo No child or forced labour logo

www.fruitoftheloom.pl