Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czy mo¿na daæ gwarancjê na podwojenie zysku w twojej firmie?

14.01.2016

Mo¿na! Tylko trzeba chcieæ siê rozwijaæ, mieæ motywacjê oraz odwagê, by prze³amaæ stereotypy, wyzyskaæ najwiêksze ograniczenie, pracowaæ nad firm¹, a nie w firmie.

 

Tego wszystkiego uczy w swojej Akademii Biznesu Piotr Michalak. Najbardziej uznany doradca strategiczny przedsiêbiorców w Polsce. Od ponad 10 lat dzieli siê i prowadzi w³aœcicieli firm nie tylko do sukcesu, ale te¿ do wolnoœci osobistej. Zebra³ 31800 czytelników, a 3000 biznesmenów skorzysta³o z jego szkoleñ. 

 

Narzêdzia Akademii Biznesu s¹ dostosowane konkretnie pod wyzwania ma³ych firm. A ca³y proces stworzony zosta³ na podstawie najlepszych rozwi¹zañ ze œwiata konsultingu. Wiêcej informacji na www.akademia-biznesu.org