Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czy masz ju¿ pomys³ na prezent?

20.11.2013

Pióro lub d³ugopis z piecz¹tk¹ mo¿e byæ pomys³em na wspania³y upominek. Dziêki mo¿liwoœci personalizacji jest wyj¹tkowym prezentem dla najbli¿szych. Zaskakuj¹cy, oryginalny, pozwala wyró¿niæ siê w³aœcicielowi. Du¿y wybór kolorów a tak¿e podzia³ na ró¿ne rodzaje – bardziej subtelne, lekkie oraz masywne, ciê¿sze – u³atwia dopasowanie prezentu do gustu obdarowanej osoby. Produkt Heri to tak¿e doskona³a inspiracja na prezent dla Klientów, Dostawców, Pracowników.

 

Dostêpny w wybranych zak³adach stemplarskich, agencjach reklamowych i biuroserwisach.

www.colop.pl