Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

CZY JESTEŒ GOTOWY NA UDZIA£ W VISCOM ITALIA?

02.10.2017

Viscom Italia powraca. Najwiêksze wydarzenie poœwiêcone kreatywnoœci i dedykowane zawodowcom z bran¿y komunikacji wizualnej jest zaprogramowane na 12-14 paŸdziernika 2017 w Fieramilano – hala 8/12. Do³¹cz do nas i odkryj wszystkie produkty, aplikacje i rozwi¹zania technologiczne potrzebne do personalizacji twojego biznesu.

  • Zajrzyj do œwiata najbardziej innowacyjnych aplikacji w Viscom City Live, najbardziej kreatywnej metropolii œwiata!
  • Najlepsza DIVA czeka na twój g³os w miêdzynarodowym konkursie poœwiêconym systemom wystawienniczym i rozwi¹zaniom dla sklepów.
  • Poszukaj inspiracji wœród oryginalnych wzorów i materia³ów zaprezentowanych w Elementaria, dziale poœwiêconym rozwi¹zaniom targowym stworzonym przez œwiatowych projektantów.
  • Zwieñczeniem twojej wizyty bêdzie wystawa “From the brand mark to the signage”, poœwiêcona pracom Maurizio Milaniego, grafika wizerunku korporacyjnego i jego projektom kreatywnym, graficznym i trójwymiarowym.

Twój numer zaproszenia: 6618519745
Aby otrzymaæ darmowy bilet wstêpu, dokonaj rejestracji na naszej stronie internetowej:

www.ticketonline.fieramilano.it/viscom/2017/op/view.jsp?lang=en