Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czwarte wydanie katalogu ESB ju¿ we wrzeœniu!

18.04.2016


European Suppliers Book to drukowany katalog, zawieraj¹cy prezentacje reklamowe aktywnych na rynku europejskim, topowych dostawców z bran¿y reklamowej. Katalog przygotowany jest w takiej formie, aby stanowi³ wygodne narzêdzie oraz podrêczn¹ bazê danych dla dystrybutorów i agencji reklamowych w Europie.

Katalog dotrze drog¹ pocztow¹ do 5000 firm w 25 europejskich krajach, w tym do osób, które odwiedzi³y tegoroczn¹ edycjê targów RemaDays Warsaw oraz OneDay Roadshow Europe. Po raz pierwszy odbiorcami katalogu bêd¹ firmy z takich krajów jak: Litwa, £otwa, Estonia, Finlandia, Norwegia i Szwecja, Bu³garia, Irlandia, Portugalia, Rumunia i S³owenia.

Skontaktuj siê z nami jeœli jesteœ zainteresowany otrzymaniem katalogu.

www.esbook.eu

email: esbook@gjconline.com