Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czwarta edycja Spotkañ Regionalnych PIAP za nami!

18.09.2017

Pocz¹tkiem wrzeœnia br. odby³y siê kolejne Spotkania Regionalne organizowane przez Polsk¹ Izbê Artyku³ów Promocyjnych. By³a to ju¿ czwarta edycja spotkañ, które Izba kontynuuje od 2014 roku. Uczestnicy wydarzenia mogli wzi¹æ udzia³ w atrakcyjnej prelekcji Mateusza Mrozowskiego i Macieja Czerniawskiego „Strategia (do)stosowania – Sprzeda¿ Oparta na Edukacji – Narzêdzia Biznesowe i Wiedza ekspercka”, a nastêpnie uczestniczyæ w rozmowie na temat rynku artyku³ów promocyjnych.
Przemowy ekspertów zawiera³y wszystkie niezbêdne strategie i narzêdzia, które s³u¿¹ jak najlepszemu wykorzystaniu potencja³u produktowego firm. Przedstawione zosta³y tak¿e narzêdzia biznesowe, które u¿ywane s¹ obecnie przez najwiêksze krajowe i œwiatowe marki.
Spotkania odby³y siê w dwóch lokalizacjach: w Chorzowie i w Gdyni. Na spotkania zostali zaproszeni zarówno Cz³onkowie PIAP, dostawcy artyku³ów reklamowych, agencje reklamowe, jak i firmy bran¿owe, nie bêd¹ce Cz³onkami stowarzyszenia. Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych zamierza kontynuowaæ tradycjê Spotkañ Regionalnych równie¿ w 2018 roku.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby. Wiêcej informacji: www.piap-org.pl

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl
Kontakt dla mediów:
Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426