Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czas po¿egnañ

17.02.2017

Trzydniowe œwiêto reklamy ju¿ niestety za nami. Zanim jednak goœcinne progi najwiêkszego w Polsce centrum wystawienniczego opuœcili ostatni goœcie atrakcji i emocji nie brakowa³o. To w³aœnie w ostatnim dniu imprezy w stolicy Polski poznaliœmy zwyciêzców w niezwykle presti¿owych konkursów – „Gifts of the Year” i „Catalogue of the Year”.


Podczas gdy zwiedzaj¹cy prowadzili ostatnie rozmowy biznesowe, dopinali ostatnie szczegó³y wspó³pracy, wystawcy z niecierpliwoœci¹ oczekiwali kiedy na zegarze wybije godzina 12.00. W samo po³udnie w hali E rozpoczê³o siê tradycyjne „Œniadanie biznesowe”. By³o ono okazj¹ do og³oszenia wyników w rywalizacji na najlepsze gad¿ety i katalogi roku. Jako pierwsi z list¹ laureatów konkursów zapoznali siê partnerzy programu „Solidni w biznesie”, który od wielu lat promuje takie wartoœci jak uczciwoœæ i zaufanie w kontaktach pomiêdzy ró¿nymi podmiotami szeroko rozumianej bran¿y reklamowej. Ostatecznie zdobywcami pierwszych miejsc – w konkursie „Gifts of the Year” – zosta³y:
Top Design – ¯arówka do napojów – PPHU Ceramika Tu³owice
Top Fun – Le¿aking – Le¿ak eventowy – Kusha Artur Tarwacki
Top Idea – Brelok 5 w 1 – Badge4U

Kr¹¿ki z najcenniejszego kruszcu trafi³y te¿ do r¹k przedstawicieli firm:
Promostars
Badge4U
Integart Sp. z o.o.
EDC Expert Direct Communication Sp. z o.o.

w rywalizacji „Catalogue of the Year”. Z pe³n¹ list¹ laureatów tych presti¿owych wyró¿nieñ mo¿na zapoznaæ siê na naszej stronie internetowej (Gifts of the Year, Catalogue of the Year). Wszystkim uczestnikom rywalizacji sk³adamy wyrazy uznania. Nale¿¹ siê one zreszt¹ wszystkim wystawcom i zwiedzaj¹cym, którzy postanowili wzi¹æ czynny udzia³ w 13. edycji Targów Reklamy i Poligrafii RemaDays Warsaw. Wierzymy, ¿e dni spêdzone w stolicy przyczyni³y siê do nawi¹zania owocnych kontaktów biznesowych, a co za tym idzie do rozwoju reprezentowanych przez Pañstwa firm. Dziêkujemy, ¿e byliœcie z nami. Do zobaczenia w przysz³ym roku.