Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czas na podsumowanie dzia³añ i…integracjê firm Cz³onkowskich PIAP! Walne Zebranie PIAP ju¿ 19 maja 2017 roku – serdecznie zapraszamy!

10.04.2017

Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz³onków PIAP odbêdzie siê ju¿ 19 maja br.
Na uczestników czeka sporo niespodzianek. W tym roku organizatorzy postawili na integracjê, wiêc nie zabraknie okazji do rozmów, dyskusji, wymiany zdañ i doœwiadczeñ. A wszystko to w cudownym, malowniczym klimacie nad jeziorem w otulinie Parku Krajobrazowego. Nie mo¿e Ciê zabrakn¹æ!


Tegoroczne Sprawozdawcze Walne Zebranie PIAP odbêdzie siê w £¹cku pod P³ockiem w Hotelu Dêbowa Góra Active&Spa (ul. Nowe Rumunki 40/1, 09-520 £¹ck ko³o P³ocka, woj. mazowieckie, piêtro I, sala A). Spotkanie podzielone zosta³o na dwie czêœci. . Sprawozdawcze Walne Zebranie Cz³onków PIAP rozpocznie siê wyborem Przewodnicz¹cego, Sekretarza Zebrania i Komisji Skrutacyjnej. Dotychczasowy Zarz¹d PIAP przedstawi sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z dzia³alnoœci Stowarzyszenia a Komisja Rewizyjna sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z badania dzia³alnoœci Zarz¹du PIAP w roku 2016. Po przedstawieniu, omówieniu i zatwierdzeniu planu pracy PIAP na rok 2017/2018, cz³onkowie bêd¹ mogli zg³osiæ swoje wnioski i przedyskutowaæ dzia³ania prowadzone przez Izbê.Nigdy nie jest za póŸno na integracjê!

Drug¹ czêœci¹ Walnego Zebrania Cz³onków PIAP bêdzie spotkanie integracyjne. Hotel, w którym siê odbêdzie spotkanie po³o¿ony jest nad malowniczym Jeziorem Górskim na terenie Gostyniñsko -W³oc³awskiego Parku Krajobrazowego. Miejsce to, posiadaj¹ce wyj¹tkowy mikroklimat, oddalone od zgie³ku miast i zachwycaj¹ce piêknymi widokami zdecydowanie sprzyja odpoczynkowi, przemyœleniom i nawi¹zywaniu nowych znajomoœci.

Jestem przekonana, ¿e takie oderwanie siê codziennoœci i bycia w ci¹g³ym biegu zapewni uczestnikom wydarzenia mo¿liwoœæ integracji w nieco luŸniejszej atmosferze. Na wieczór planowane jest wspólne ognisko i kolacja grillowa. Mam nadziejê, ¿e pomys³ organizacji Walnego Zebrania Cz³onków PIAP w formie wyjazdowego spotkania i integracji spotka siê z zainteresowaniem firm Cz³onkowskich PIAP i bêdzie œwietn¹ okazj¹ do nawi¹zania bli¿szych relacji i wymiany doœwiadczeñ wœród Cz³onków PIAP– mówi Katarzyna Wojniak, Dyrektor Biura Zarz¹du PIAP.

Liczymy, ¿e frekwencja uczestników bêdzie dla nas zaskoczeniem- w pozytywnym tego s³owa znaczeniu – dodaje z uœmiechem zachêcaj¹c wszystkich do zg³oszenia swego uczestnictwa.

Udzia³ w wydarzeniu jest bezp³atny, jednak Cz³onkowie PIAP, którzy bêd¹ chcieli pozostaæ na noc w Hotelu Dêbowa Góra indywidualnie i na w³asny koszt musz¹ dokonaæ rezerwacji miejsc noclegowych. Warto rozwa¿yæ tê mo¿liwoœæ, gdy¿ podczas pobytu mo¿na ¿eglowaæ lub p³ywaæ kajakiem, a tak¿e wypo¿yczyæ rower. Hotel po³o¿ony jest w pobli¿u parku, w którym znajduje siê wiele szlaków turystycznych oraz tras rowerowych. Rezerwacji na pokoje w Hotelu Dêbowa Góra mo¿na dokonaæ w przeci¹gu najbli¿szego tygodnia maksymalnie do dnia 13.04.2017 roku na has³o: PIAP. Iloœæ miejsc noclegowych ograniczona, decyduje kolejnoœæ zg³oszeñ.


MIEJSCE SPOTKANIA:
HOTEL DÊBOWA GÓRA Active&Spa
ul. Nowe Rumunki 40/1
09-520 £¹ck ko³o P³ocka
woj. mazowieckie
tel:+48 24 360 20 21
tel:+48 884 881 268
www.hoteldebowagora.pl


Harmonogram Spotkania:

11:30-15:00 Walne Zebranie Cz³onków PIAP (przerwa kawowa w trakcie spotkania)
15:00-15.45 Lunch dla uczestników WZC
15:45-17:00 Przerwa dla uczestników wydarzenia
17:00-godziny wieczorne – Integracja – ognisko, kolacja grillowa dla Cz³onków PIAP

Serdecznie zapraszamy!

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm.
Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 170 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.