Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czas na buty z indywidualnym nadrukiem

19.09.2014

Czas na buty z indywidualnym nadrukiem

 

 

AGAWA.PL dla wszystkich klientów szukaj¹cych nowych pomys³ów i rozwi¹zñ proponuje: prasê transferow¹ Eclam 50. Nowoœæ! Prasa dedykowana jest do nadruku na obuwiu. Posiada zmodyfikowan¹ p³ytê doln¹ umo¿liwiaj¹c¹ transfer nawet na 3 parach jednoczeœnie.

Nadruki prasa Eclam 50 mo¿na wykonywaæ na p³askich powierzchniach, których gruboœæ nie przekracza 15 mm.

Parametry prasy: szeroki zakresy temperatur, sta³a temperatura na górnej i dolnej p³ycie grzewczej, równomiernie roz³o¿ony nacisk oraz mo¿liwoœæ kontrolowania czasu i temperatury na elektronicznym wyœwietlaczu to cechy, które warto wzi¹æ pod uwagê podczas zakupy prasy. Czas nagrzewania prasy od 0 do 180°C wynosi15 min.

 

Zakres temperatury 0°C – 220°C z dok³adoœci¹ +/-1°C pozwala wykonywaæ na prasie nadruki zarówno w technice termotrasferu, sublimacji, folii flex / flock oraz z papierów do druku laserowego.

W zestawie p³yta dolna standardowa 40×50 cm przeznaczona jest do nadruków na powierzchniach p³askich: koszulkach, torbach, odzie¿y BHP, puzzlach, podk³adkach i innych.

Uwaga!!! Mo¿liwoœæ zakupienia i instalacji szerokiej gamy p³yt dolnych wymiennych.

 

Dane techniczne:

 

  • Wysokoœæ: 42 cm

  • Szerokoœæ: 42 cm

  • G³êbokoœæ: 74 cm

  • Wymiary p³yty grzewczej: 40 x 50 cm

  • Waga: 40 kg

  • Otwieranie typu Clamshell (tzw. kanapkowe)