Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Czapka Joe Cool’s – Po prostu za³ó¿ j¹!!!

03.08.2017

Czapka Joe Cool’s – nakrycie g³owy, wykonane przewa¿nie z miêkkiego naturalnego materia³u z daszkiem lub bez, którego g³ównym zadaniem jest ochrona g³owy, ale równie¿ jest doskona³ym noœnikiem Pañstwa reklamy.

Czapki Joe Cool’s –13 dostêpnych modeli z daszkiem (JC10, JC20, JC30, JC40, JC45,JC50, JC55, JC65 i Full Capy JCFC, JCFCS)  lub bez (JC80 i JC90) oraz Fishing Hat JC60 z bawe³ny drapanej lub g³adkiej w wielu kolorach z ró¿nego rodzaju zapiêciami (plastikowe, na rzep lub metalowa klamerk¹ ze schowkiem na pasek oraz full capy)

Po wiêcej szczegó³ów zapraszamy na nasz¹ stronê www.keyaeurope.pl  lub zachêcamy do kontaktu telefonicznego 71/346 44 77 z wielk¹ przyjemnoœci¹ odpowiemy na wszystkie Pañstwa pytania.