Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Cz³onkowie PIAP uhonorowani medalami KIG

24.09.2015

Cz³onkowie PIAP uhonorowani medalami KIG

 

Obchodz¹ca w tym roku jubileusz 25- lecia Krajowa Izba Gospodarcza przygotowa³a specjalne medale za wspieranie rozwoju samorz¹du gospodarczego i przedsiêbiorczoœci. Mi³o nam poinformowaæ, ¿e nagrodzono nimi 5 Cz³onków PIAP. Uroczystoœæ odby³a siê 22 wrzeœnia br.w siedzibie KIG w Warszawie.

 

Medalami KIG, które wrêczy³ wiceprezes i dyrektor generalny Krajowej Izby Gospodarczej Pan Marek K³oczko nagrodzono przedstawicieli bran¿y artyku³ów promocyjnych: Danutê Baku³ê, Zbigniewa Kaczora, S³awomira Giefinga, Zbigniewa Grzeszczuka i Roberta Za³upskiego. Medaliœci  zostali uhonorowani m.in. za dzia³ania na rzecz rozwoju i integracji œrodowiska bran¿y artyku³ów promocyjnych. 

 

List gratulacyjny przes³a³ Minister Pracy i Polityki Spo³ecznej, W³adys³aw Kosiniak-Kamysz w którym czytamy: LIST MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO£ECZNEJ W£ADYS£AWA KOSINIAKA-KAMYSZA

 

Zarz¹d Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych pragnie z³o¿yæ  na rêce wszystkich odznaczonych osób serdeczne gratulacje i ¿yczenia dalszych sukcesów oraz serdeczne podziêkowania za dzia³ania na rzecz rozwoju bran¿y artyku³ów promocyjnych.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426