Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Cz³onkowie grupy Intercreator na targach Viscom Düsseldorf 2017

17.10.2017

Targi Viscom Düsseldorf 2017 rozpoczête! W trwaj¹cym od 18 do 20 paŸdziernika wydarzeniu udzia³ bierze firma Rodan, któr¹ tym razem odnaleŸæ mo¿na pod goœcinnym czerwonym sztandarem niemieckiej Fuchs Display. Firmy dziel¹ stanowisko targowe, poniewa¿ s¹ cz³onkami miêdzynarodowej grupy Intercreator i wspólnie promuj¹ materia³y POS na rynku europejskim.