Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Cursor S.A., IBpartner.pl, Marxam Project, Figaro Corporation nowymi Cz³onkami PIAP

22.03.2016


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych z roku na rok roœnie w si³ê. Szeregi Izby zasila coraz wiêcej prê¿nie dzia³aj¹cych firm z bran¿y. Na cz³onkostwo w PIAP tym razem zdecydowa³y siê m.in. firmy: Cursor S.A., IBpartner.pl, Marxam Project, Figaro Corporation.


Do PIAP-u przystêpujemy w celu rozwoju naszych mo¿liwoœci dystrybucyjnych. Naszym g³ównym celem jako firmy produkcyjnej jest nawi¹zanie wspó³pracy z firmami, które chcia³yby wejœæ z nami we wspó³pracê przy dystrybucji naszego produktu reklamowego – mówi Marcin Bauer w³aœciciel firmy Marxam Project.


Cursor oferuje klientom szeroki zakres wsparcia w obszarze materia³ów wsparcia sprzeda¿y. Spó³ka zajmuje siê zakupem produktów promocyjnych i produkuje artyku³y na indywidualne zamówienia, m.in. nagrody, upominki, gad¿ety, inserty, tekstylia oraz opakowania metalowe. Nadzór technologiczny nad jakoœci¹ materia³ów jest realizowany przez w³asne struktury terenowe Cursora w Chinach. Cursor miesiêcznie wysy³a do klientów ponad 14,5 miliona produktów. Spó³ka posiada jeden z najwiêkszych w Polsce magazynów dedykowanych obs³udze materia³ów marketingowych oraz projektom logistycznym dla sektora e-commerce, w którym do dyspozycji klientów oddaje 50 000 miejsc paletowych. Oprócz produkcji i logistyki materia³ów marketingowych Cursor oferuje klientom us³ugi uzupe³niaj¹ce, m.in. monitorowanie rynku, opracowywanie kosztorysów technologicznych produktów, doradztwo w zakresie doboru materia³ów i surowców, uzyskiwanie niezbêdnych atestów czy badania laboratoryjne SGS, STR, PCBC.


IBpartner.pl to zespó³ ludzi, którzy od 2008 r. tworz¹ agencjê reklamow¹. Oprócz gad¿etów, z których ka¿dy skrojony jest na miarê i rozmiar klienta, IBpartner.pl przygotowuje tak¿e nadruki na tekstyliach, ceramikê reklamow¹ oraz wszelkiego rodzaju poligrafiê.  Ktoœ kiedyœ powiedzia³: „po owocach ich poznacie” i tego siê trzymamy. Dla ma³ych projektów nie jesteœmy za duzi i dla du¿ych za mali!

 

Firma Marxam Project wraz ze swoim oddzia³em Marxam Enology jest producentem nowego produktu reklamowego. Jako dystrybutor artyku³ów winiarskich i piwowarskich dla amatorów i profesjonalistów Merxam Project stworzy³ produkt reklamowy, który stara siê wypromowaæ poza te dwie bran¿e w Polsce. Mo¿liwoœci technologiczne powoduj¹, ¿e stwierdzenie „korek do wina” mo¿e powoli zacz¹æ siê kojarzyæ tak¿e z bran¿¹ reklamow¹.

 

alloca.pl – wy³¹czny przedstawiciel allocacoc w segmencie promo w Polsce. Brand bêd¹cy czêœci¹ Figaro Corporation – dzia³aj¹cej na rynku od 20 lat drukarni cyfrowej i agencji reklamowej. Produkty allocacoc wyznaczaj¹ nowe standardy w dystrybuowaniu energii elektrycznej zarówno w œrodowiskach biurowych, w domu jak i w podró¿y. Po³¹czenie ciekawej formy i walorów u¿ytkowych zamkniête w starannie zaprojektowanym opakowaniu nadaje im idealnych cech gad¿etu reklamowego. Kostki PowerCube nie tylko przykuwaj¹ uwagê, ale dziêki swojej funkcjonalnoœci s¹ gad¿etem który na zawsze zostanie z Twoim klientem.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.