Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Coraz wiêcej nowych firm w gronie Cz³onków PIAP

25.11.2015

Coraz wiêcej nowych firm w gronie Cz³onków PIAP


Agencja Reklamowa NORWOKS, Chocolate Land, Sitex centrum sitodruku, NOVA FALA,Ekostrefa, Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. to nowi Cz³onkowie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, którzy zdecydowali siê przyst¹piæ do Izby w czwartym kwartale br.


– Przynale¿noœæ do organizacji bran¿owych jest bardzo istotna nie tylko ze wzglêdu na presti¿. To tak¿e miejsce wymiany doœwiadczeñ, nawi¹zywania nowych, cennych kontaktów a tak¿e wspólny g³os w wielu wa¿nych dla œrodowiska sprawach – mówi Katarzyna Skowron W³aœciciel Agencji Reklamowej NORWOKS.

 

– Do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych przystêpujemy, poniewa¿ zale¿y nam – podobnie jak twórcom PIAP – na budowaniu wizerunku produktu reklamowego, jako skutecznego narzêdzia w dzia³aniach marketingowych firm. Chcemy, aby w ten sposób – jako efektywne narzêdzie marketingowe – by³y równie¿ postrzegane marki, które mamy w portfolio – marka Amante, czyli belgijskie rêcznie robione praliny oraz trufle podawane w personalizowanych opakowaniach oraz marka Dolci, oryginalne biznesowe zestawy upominkowe, które mamy w portfoilio – mówi Edyta Œlebzak, W³aœcicielka firmy Chocolate Land.


– Cieszymy siê, ¿e mo¿emy do³¹czyæ do tak presti¿owego grona, jakim jest cz³onkowstwo w PIAP. Chcemy pokazaæ naszym obecnym i przysz³ym klientom, ¿e rozwój jest naszym najwiêkszym celem i to w³aœnie dla naszych klientów, pragniemy siê nieustannie rozwijaæ – mówi Dariusz Rozmiarek, dyrektor ds. marketingu w firmie Sitex centrum sitodruku.


– Do PIAP-u postanowiliœmy przyst¹piæ, aby wykorzystaæ kolejna mo¿liwoœæ zbli¿enia sie do klienta z nasza oferta luksusowych gad¿etów reklamowych oraz aby wspólnie wspieraæ siê poprzez wymianê naszych doœwiadczeñ zawodowych – mówi Pawe³ Kêdzierski W³aœciciel firmy NOVA FALA.


Przystêpuj¹c do PIAP-u do³¹czamy do grona profesjonalistów z dziedziny reklamy i promocji. Kleen-Tex równie¿ chce do³o¿yæ swoj¹ cegie³kê w rozwój tej bran¿y i pokazaæ niebanalny sposób na reklamê. Bêdzie nam te¿ mi³o dzieliæ siê doœwiadczeniami i wymieniaæ pogl¹dy z fachowcami od promocji” – mówi Patrycja Iwanek, Promotion Mats Team Europe.

 

Agencja Reklamowa NORWOKS jest producentem oraz dystrybutorem gad¿etów reklamowych od prawie 20 lat.  Obok produktów importowanych posiada w³asne produkcje jak zestawy œwi¹teczne, firmowe stojaki na bombki, spinki z zatopionym logotypem, czekoladowe p³askorzeŸby czy œwiece z firmowym nadrukiem. Uzupe³nieniem oferty jest ma³a poligrafia przydatna przy tworzeniu dodatków w postaci karteczek okolicznoœciowych czy wizytówek. Firma ma za sob¹ tysi¹ce realizacji i setki zadowolonych klientów, dla których corocznie organizuje Prezentacje Nowoœci. Z myœl¹ o klientach powsta³a te¿ bogato wyposa¿ona wzorcownia wraz z systemem nieodp³atnego wypo¿yczania wzorów.


Firma Chocolate Land, funkcjonuj¹ca na rynku B2B od 2004 roku, ma w swoim portfolio dwie marki – Amante oraz Dolci. AMANTE to belgijskie praliny oraz tru?e wyrabiane rêcznie ze sk³adników najwy¿szej jakoœci. Ró¿norodnoœæ kszta³tów, smaków i zapachów zadowoli nawet wytrawnego znawcê czekolady, a szeroki wachlarz opakowañ w dowolnych rozmiarach i kolorach, a tak¿e nieograniczone mo¿liwoœci brandowania sprawi¹, ¿e praliny AMANTE bêd¹ idealnym upominkiem na ka¿d¹ okazjê. Dolci to marka delikatesowych zestawów upominkowych, komponowanych wy³¹cznie z najwy¿szej jakoœci, cenionych na rynku marek s³odyczy i produktów gourmet food oraz mocnych alkoholi i specjalnie wyselekcjonowanych win.

Dope³nieniem s¹ eleganckie, personalizowane opakowania, które dodatkowo podkreœlaj¹ atrakcyjnoœæ i niepowtarzalnoœæ. Chocolate Land to œwiat niezapomnianych doznañ nie tylko smakowych, ale i estetycznych, œwi¹t prezentów – zarówno w postaci eleganckich bombonierek, jak i oryginalnych zestawów delikatesowych – które zaspokoj¹ oczekiwania nawet najbardziej wymagaj¹cych klientów.

 

Firma Sitex centrum sitodruku jest jedn¹ z wiod¹cym drukarni sitodrukowych w Polsce. Posiadamy bogaty park maszynowy, który nieustannie powiêkszamy, dostosowuj¹c siê do coraz to nowych potrzeb rynku. Drukujemy miêdzy innymi na ró¿nego rodzaju papierach, folii i innych tworzywach sztucznych, drewnie, szkle, metalu oraz tkaninach i dzianinach. Specjalizujemy siê tak¿e w druku na elementach nietypowych, dobieraj¹c odpowiednio technikê druku pod specyficzne parametry produktu. Korzystamy z wysokiej jakoœci farb od renomowanych producentów.

 

NOVA FALA to kreatywny zespól pasjonatów w pe³ni zaanga¿owanych w spe³nianie potrzeb klientów, w znajdywanie oryginalnych przedmiotów reklamowych zgodnych 

z panuj¹cymi trendami. Selekcjonuj¹c produkty ze wzglêdu na ich jakoœæ i u¿ytecznoœæ Nova Fala wykorzystuje swoja wiedzê o ro¿nych sieciach produkcji, dystrybucji, technikach znakowania oraz logistyce miêdzynarodowej. Dziêki tej wiedzy agencja oferuje produkty unikalne, odpowiadaj¹ce na konkretne zapotrzebowanie. Glówna siedziba agencji mieœci sie w Croissy sur Seine we Francji, natomiast filia znajduje sie w Mielcu, przy ul.Raciborskiego 7. Dzia³alnoœæ Novej Fali obejmuje zarówno wszystkie kraje UE jak i te poza ni¹ jak np. Japonia, Pakistan czy USA.

 

Ekostrefa jest agencj¹ reklamow¹ zajmuj¹c¹ siê dostarczaniem kreatywnych gad¿etów reklamowych. Jak sama nazwa wskazuje firma szczególn¹ wagê przywi¹zuje do ekologii. Gad¿ety, które oferuje firma s¹ pomys³owe, ciekawe, przyci¹gaj¹ uwagê, a jednoczeœnie przyjazne dla œrodowiska. Celem firmy jest propagowanie idei ekologii na p³aszczyŸnie marketingu i reklamy.

Co szczególnego mo¿e zaoferowaæ firma:

– Gad¿ety kreatywne, wykonane na indywidualne zamówienie, takie jak ramki do zdjêæ z logo, torby , breloki, drewniane i bambusowe okulary, nak³adki na smart fony, eko piórniki, itp.;

– Gad¿ety wykonane przez lokalnych producentów – szybkie dostawy, zielone zamówienia;

– Ciekawe projekty graficzne, wykonywane przez grafików w Polsce oraz za granic¹;

– Przystêpne ceny, które pozwol¹ ka¿dej nawet najmniejszej firmie wyró¿niæ siê na rynku.

 

Kleen-Tex Polska Sp. z o.o. to jeden z najwiêkszych na œwiecie producentów mat pod³ogowych klasy premium. Bogate portfolio produktowe to m.in. maty reklamowe z logo, w³asnym napisem, a nawet fotorealistycznym nadrukiem. Maty to doskona³e gad¿ety promocyjne oraz noœnik komunikacyjny przy wejœciach do budynków, s¹ wsparciem w punktach POS, na targach i wystawach. To niepowtarzalna oferta dla agencji reklamowych, firm oferuj¹cych gad¿ety promocyjne, drukarni, producentów tekstyliów, czy sprzedawców mat i wycieraczek. Kleen-Tex to legendarna jakoœæ, ci¹g³y rozwój, rzetelna obs³uga i troska o otaczaj¹cy nas œwiat.


Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 160 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów: Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426