Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Coraz wiêcej firm w gronie Cz³onków PIAP

18.12.2014

Coraz wiêcej firm w gronie Cz³onków PIAP

 

Agrafka Studio Reklamy, Amizo, BIC Graphic, Biurfol, Feniks, GiftExpress to nowe firmy Cz³onkowskie Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych, które zdecydowa³y siê przyst¹piæ do PIAP w ostatnim kwartale 2014 roku.

 

– Od kilku lat dynamicznie rozwijamy wspó³pracê z agencjami reklamowymi oraz portfolio produktów maj¹cych u¿yteczne zastosowanie w marketingu wielu bran¿. Wst¹pienie do PIAP to kolejny krok do przodu. Poza tym w bran¿y reklamowo-promocyjnej nie jesteœmy ju¿ anonimowi, mamy ugruntowan¹ pozycjê rzetelnego dostawcy, a to wg nas koniecznoœæ, aby zaistnieæ jako partner w Izbie – Rafa³ Kopiec Product Manager Biurfol Sp.z o.o.

 

– Do PIAP-u przystêpujemy, maj¹c na uwadze ci¹g³y rozwój naszej firmy. Chcemy do³¹czyæ do grona profesjonalnych firm, œwiadcz¹cych najwy¿szej jakoœci produkty- Ma³gorzata Iwanicka Zastêpca Kierownika Dzia³u Marketingu Firmy Feniks Sp. z o.o.

 

Do PIAP-u przystêpujemy gdy¿ jesteœmy dobrzy i solidni….a chcemy byæ jeszcze lepsi – Artur Zamojski w³aœciciel GiftExpress

 

AGRAFKA Studio Reklamy Agnieszka Szymañska od prawie 12 lat zajmuje siê realizacj¹ rozwi¹zañ reklamowych na potrzeby promocji firm i ich produktów. Na ofertê firmy sk³ada siê kilkanaœcie tysiêcy artyku³ów reklamowych z ró¿nych dziedzin rynku, produkty okazjonalne i sezonowe, oferty œwi¹teczne, artyku³y ekskluzywne oraz druk i poligrafia. Wiêkszoœæ z nich znajduje siê na w ofercie firmy na stronie www.spro.pl. W zale¿noœci od produktu firma wykonuje na nich nadruki stosuj¹c ró¿ne techniki. Organizuje akcje promocyjne, konferencje, eventy, spotkania integracyjne i szkolenia.

 

AMIZO –torby i artyku³y z filcu. Modne produkty w atrakcyjnej cenie. AMIZO jako producent toreb z filcu oferuje je w bardzo konkurencyjnych cenach. Dziêki temu, ¿e produkty firmy AMIZO powstaj¹ wy³¹cznie w Polsce, firma zapewnia krótkie terminy realizacji oraz mo¿liwoœæ tworzenia ich wspólnie z Klientem. W ofercie posiada standardowe modele, ale równie¿  wykonuje modele wed³ug pomys³ów Klientów. AMIZO stosuje filc ró¿nej gruboœci, w ró¿nych kolorach. Proponuje znakowanie haftem, sitodrukiem, grawerem laserowym, termotransferem.

 

BIC Graphic – czêœæ grupy BIC oferuj¹ca gamê produktów dedykowanych na rynek reklamowy.
Na polskim rynku firma istnieje od pocz¹tku 1997 roku. Szczególny nacisk k³adzie na d³ugopisy i zapalniczki, które oferuje z najwy¿szej jakoœci nadrukiem. Jedn¹ z najmocniejszych stron oferty BIC Graphic jest naduk DIGITAL. Produkcja i nadruki wykonywane s¹ w fabryce w Tarragonie w Hiszpaniii. Norwood Popularny w Polsce katalog Promotion&Design sta³ siê czêœci¹ firmy BIC Graphic w 2009 roku. Nazwa zosta³a zmieniona na Norwood Europe w 2012 roku. Katalog oferuje szerok¹ gamê artyku³ów reklamowych, które s¹ zmagazynowane w Hiszpanii.

 

Firma Biurfol od 25 lat jest znana na rynku jako polski producent artyku³ów szkolnych i biurowych. Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów stworzy³a markê „Biurfol Personal”, która zajmuje siê realizacj¹ zamówieñ dla rynku reklamowego. Firma wytwarza produkty wspomagaj¹ce sprzeda¿, gad¿ety szkoleniowe, wszelkiego typu ok³adki, opakowania oraz wiele innych mniej typowych artyku³ów. Biurfol oferuje  asortyment obejmuj¹cy miêdzy innymi: segregatory, teczki, clipboardy, listwy cenowe, obwoluty, etui, skoroszyty, wzornik.  Materia³y wykorzystywane do produkcji to folie PVC, PP, PET oraz karton. Na produktach mo¿na  zastosowaæ ró¿ne formy znakowania: nadruk cyfrowy, sitodruk, grawerowanie, t³oczenie.

Firma „Feniks” Sp. z o.o. jest producentem rêcznie wykonywanych opakowañ oraz reklamowych potykaczy i tablic. Ugruntowana pozycja na rynku, renoma i powa¿anie oraz wysoka jakoœæ produktów, elastycznoœæ i profesjonalizm to najwa¿niejsze cechy firmy. Szeroki wachlarz  produktów obejmuje wyroby takie jak reklamowe torebki, pude³ka, tuby, skrzynki drewniane, dekoracyjny papier prezentowy EKO-LUX, magnesy reklamowe, tablice i potykacze reklamowe i wiele innych. Ca³a dzia³alnoœæ skupiona jest w jednej firmie, poparta 25-letnim doœwiadczeniem, otwieraj¹c du¿e mo¿liwoœci przygotowania produktu dostosowanego do wszelkich oczekiwañ Klientów.

GiftExpress – gad¿ety reklamowe. Firma dzia³a od 2009 roku – oferuje szerok¹ paletê upominków i gad¿etów reklamowych.  Od tanich insertowych produktów przez  produkty konferencyjne po skrajnie ekskluzywne produkty dla najwa¿niejszych klientów. Do ka¿dego przypadku i klienta firma podchodzi indywidualnie – zaskakuj¹c mo¿liwoœciami i rozwi¹zaniami. Terminowoœæ oraz jakoœæ to dwa g³ówne przyœwiecaj¹ce firmie GiftExpress cele.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 150 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426