Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Coraz wiêcej firm w gronie Cz³onków PIAP

03.03.2015

Coraz wiêcej firm w gronie Cz³onków PIAP


CentrumReklamowe24, Agencja Reklamowa OPTIMA, TestandDrive Sp.z o.o. oraz Mart’s to nowi Cz³onkowie PIAP, którzy w ostatnim czasie zdecydowali siê przyst¹piæ do Polskiej Izby Artyku³ów Promocyjnych.

Zdecydowaliœmy siê na przyst¹pienie do PIAP z kilku powodów. Przede wszystkim szukamy kontaktów z firmami dzia³aj¹cymi, podobnie jak my, w bran¿y reklamowej. Jesteœmy otwarci na wspó³pracê oraz na nowe koncepcje, które pozwol¹ nam na ekspansjê naszej dzia³alnoœci – mówi Przemys³aw Matuszewski- w³aœciciel CentrumReklamowe24.

Wierzê, ¿e przyst¹pienie do PIAP wp³ynie korzystnie na dalszy rozwój firmy, widzê tak¿e potrzebê integracji bran¿y, wzajemnej wymiany doœwiadczeñ i wspó³dzia³ania – mówi Anita Makarska-Gurgacz W³aœciciel Agencji Reklamowej OPTIMA.

– Od kilku lat pracujemy nad ugruntowaniem swojej pozycji na rynku jako producent toreb bawe³nianych, efektem jest stworzenie strony internetowej www.torby-bawelniane.pl oraz nowe logo. W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem i realizacj¹ zamierzonych celów strategicznych firmy podjêliœmy decyzjê o przyst¹pieniu do PIAP-u. Chcemy do³¹czyæ do grona profesjonalnych firm, aktywnie uczestniczyæ w kszta³towaniu bran¿y artyku³ów promocyjnych oraz poszerzyæ kontakty handlowe poza terytorium Polski – mówi Martyna Konowrocka, W³aœciciel Mart’s.


CemtrumReklamowe24 z sukcesem dzia³a w bran¿y od 2009 roku, przekszta³caj¹c siê z jednoosobowej firmy eMPe graf w nowoczesne CentrumReklamowe24.W ofercie firmy znajduj¹ siê: druki, piecz¹tki, gad¿ety, fototapety itp. Ponadto CentrumReklamowe24 specjalizuje siê w oklejaniu samochodów i witryn sklepowych oraz produkcji szeroko rozumianej reklamy.
Nowoczesny park maszyn, obs³ugiwany przez zespó³ specjalistów, pozwala firmie na kompleksow¹ obs³ugê klientów w zakresie reklamy. Z nami konkurencjê zostawisz w tyle!


Powsta³a w 2011 r. Agencja Reklamowa OPTIMA jest dostawc¹ artyku³ów reklamowych, poligrafii i odzie¿y promocyjnej. Bogata i ró¿norodna oferta firmy obejmuje standardowy asortyment taki jak d³ugopisy, kubki, breloki, smycze oraz indywidualne gad¿ety kreowane od podstaw. Wœród klientów AR Optima znajduj¹ siê zarówno prywatne firmy jak i instytucje. Firma posiada liczne referencje, które potwierdzaj¹ jej kompetencje.

 

Firma Test&Drive jest jednym z najwiêkszych producentów alkomatów jednorazowych na œwiecie.
Wraz z pêdem gospodarczym oraz wzrostem œwiadomoœci spo³ecznej, Test&Drive wychodzi naprzeciw oczekiwaniom – upraszczaj¹c produkt, maksymalizuj¹c jego wykorzystanie. Zawsze pod rêk¹, zawsze gotowy, zawsze z Tob¹. Test&Drive jest ca³kowicie polskim producentem, fabryka firmy mieœci siê w Zielonej Górze. Dziêki kreatywnemu oraz innowacyjnemu spojrzeniu na alkotesty jednorazowe – Test&Drive dostosowuje siê do potrzeb ka¿dego klienta.

 

Mart’s Bags jest polskim producentem ekologicznych toreb bawe³nianych z nadrukiem.  Oferta firmy obejmuje kilkadziesi¹t toreb produkowanych ze 100% bawe³ny barwionej i naturalnej. W kilku prostych krokach Mart’s Bags umo¿liwia Klientom stworzenie swojej niepowtarzalnej torby. Firma oferuje 15 standardowych modeli toreb do wyboru lub produkcjê wed³ug indywidualnego projektu, 3 rodzaje materia³ów w wielu kolorach, ciekawe wykoñczenia.Produkcja toreb jest mo¿liwa ju¿ od 100 sztuk, w ci¹gu 10 dni roboczych od momentu akceptacji projektu. Torby firmy Mart’s Bags  cechuj¹ siê wysok¹ jakoœci¹ wykonania i estetyk¹. Firma posiada w³asn¹ szwalniê i pomaga w doborze wielkoœci torby, rodzaju materia³u i gramatury oraz sposobu wykoñczenia. Produkcja toreb bawe³nianych odbywa siê w Polsce.

 

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.

 

Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426