Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ciê¿arówka z kartonu. Odjechany prezent dla Twoich klientów

15.09.2016

 

 

Zaskocz swoich klientów oryginalnoœci¹ i podaruj im odjechany prezent.

Oferta specjalna: sprawdŸ na http://ciezarowkazkartonu.pl/

 

Wybierz wino, s³odycze, albo inny gad¿et reklamowy a my zapakujemy to do ciê¿arówki, któr¹ mo¿esz obrandowaæ dowolnym nadrukiem – na przyk³ad logo Twojej firmy.

Ciê¿arówki produkowane s¹ z wytrzyma³ej tektury wed³ug unikalnego i zastrze¿onego wzoru. Sk³adaj¹ siê z ci¹gnika oraz naczepy i pakowane s¹ w pojedyncze opakowanie.

Z myœl¹ o Tobie i Twoich klientach, stworzyliœmy mo¿liwoœæ obrandowania ciê¿arówki dowoln¹ przygotowan¹ grafik¹.

 

Nie czekaj na ostatni¹ chwilê, aby móc planowaæ indywidualny prezent dla Swoich klientów.

Zaplanuj prezent ju¿ dziœ, a my udzielimy Tobie rabatu i zajmiemy siê projektem, produkcj¹ i wysy³k¹.

Twoja ciê¿arówka z prezentem dojedzie na czas.

 

Wyró¿nij siê na tle konkurencji i zostañ zapamiêtany.

OdwiedŸ nasz¹ stronê http://ciezarowkazkartonu.pl/

lub skontaktuj siê z bezpoœrednio: biuro@ciezarowkazkartonu.pl

 

Pomo¿emy wybraæ prezent i przygotowaæ projekt ciê¿arówki.