Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Chusty wielofunkcyjne Bee2

28.11.2016

 

Chusty Bee2 to produkt nie tylko dla sportowców. Jedna chusta, a z powodzeniem zast¹pi wiele elementów garderoby. Wykonana z bezszwowej mikrofibry o parametrach oddychaj¹cych, dziêki czemu zawsze utrzymuje idealn¹ temperaturê cia³a podczas u¿ytkowania. Chusta Bee2 jest lekka i zajmuje bardzo ma³o miejsca. Zawsze mo¿na j¹ zabraæ ze sob¹, chroni przed s³oñcem, wiatrem, deszczem i nisk¹ temperatur¹.

Coraz wiêcej osób docenia Chusty Bee2dziêki swojej funkcjonalnoœci, uniwersalnoœci i prostocie u¿ycia. Ten kawa³ek materia³u w kszta³cie rêkawa w zale¿noœci od potrzeb, mo¿e s³u¿yæ jako czapka, opaska, kominiarka, maska lub szalik. Nasze chusty s¹ idealnym noœnikiem Twojej reklamy. Dziêki technice druku sublimacyjnego mo¿esz wykonaæ dowoln¹ grafikê, ogranicza Ciebie tylko Twoja wyobraŸnia.

 

www.sandex.com.pl