Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Chrzest trimaranu DF 28 Sport – dziêkujê wszystkim przyjacio³om ¿eglarstwa za przybycie!

24.05.2017

18-go maja w ¯LKS Kiekrz odby³o siê nadanie imienia jachtowi Dragonfly 28 Sport nr POL 17604, który od tej pory bêdzie nosiæ nazwê Dreamaran. Krótk¹ ceremoniê zwieñczy³y oklaski, którymi sympatyczne grono przyjació³ ¿eglarstwa nagrodzi³o pani¹ Barbarê Rogoziñsk¹ – matkê chrzestn¹ jachtu. Po zakoñczeniu oficjalnej czêœci imprezy mo¿na by³o obejrzeæ jacht w pe³nej krasie oraz skosztowaæ drobnego poczêstunku w piknikowej atmosferze.

 

Dragonfly 28 Sport to trimaran produkowany przez Quorning Boats z Danii (jedynym przedstawicielem tej stoczni w Polsce jest firma Rodan – organizator wczorajszej uroczystoœci). Dreamaran ma 8,75 m d³ugoœci, 6,5 m szerokoœci oraz sk³adane p³ywaki, dziêki którym w pozycji transportowej lub w zat³oczonej marinie ma jedynie 2,5 metrów szerokoœci. Podstawowy zestaw ¿agli w  tej wersji ma 64 m2. Dodatkowy Code 0 to 45 m2. Jacht w kategorii B mieœci 5-osobow¹ za³ogê. Unikaln¹ cechê trimaranów Dragonfly jest prêdkoœæ – Dreamaran pod ¿aglami mo¿e osi¹gn¹æ ponad 22 wêz³y!

 

Rodan od miesi¹ca testuje jacht na Jeziorze Kierskim, na pocz¹tku czerwca przenosi ³ódkê do Powidza, a w lipcu na morze – pod macierzysty Kamieñ Pomorski.

 

Jak mówi ulotka reklamowa projektu – intencj¹ firmy jest organizowanie najszybszych eventów pod ¿aglami!

 

Zdjêcia z wydarzenia otrzymaliœmy dziêki uprzejmoœci pana Huberta Padalaka z Videotools (www.videotools.pl).
Wiêcej o Dreamaranie na www.dreamaran.pl oraz na Facebooku www.facebook.com/dragonflytrimaranspl/.