Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

ChocoPLUS -nowoœæ w œwi¹tecznej ofercie S³odkie Upominki

11.09.2014

ChocoPLUS -nowoœæ w œwi¹tecznej ofercie S³odkie Upominki

 

ChocoPlus to kompozycja aksamitnego smaku tradycyjnej belgijskiej czekolady i wyselekcjonowanych aromatycznych dodatków pocz¹wszy od suszonych owoców a¿ po morsk¹ sól. Z myœl¹ o mi³oœnikach czekolady przygotowaliœmy z okazji Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia 4 ró¿ne koncepcje tego produktu. Klient ma do wyboru czekoladê mleczn¹ lub deserow¹ i dodatki: suszon¹ ¿urawinê, kandyzowany imbir, kandyzowan¹ pomarañczê lub kryszta³y soli morskiej. Ka¿da z tych harmonijnych kompozycji podana jest w œwi¹tecznym, gustownym opakowaniu z mo¿liwoœci¹ naniesienia logo firmy.

Dostêpne w ofercie produkty z serii ChocoPlus:

– ChocoPlus Cranberry

– ChocoPlus Ginger

– ChocoPlus Orange

– ChocoPlus Sea Salt.

S³odkie Upominki

www.slodkieupominki.pl