Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Chocolissimo rozpoczyna sezon zimowy

23.09.2015

Szanowni Pañstwo,


mam przyjemnoœæ przedstawiæ Pañstwu nasz nowy katalog  upominków firmowych na zbli¿aj¹ce siê œwiêta Bo¿ego Narodzenia.
Nasza propozycja zawiera wiele ciekawych rozwi¹zañ, które pomog¹ Pañstwu powi¹zaæ podarunek z mark¹ lub nazw¹ Pañstwa firmy, tak aby prezent sta³ siê niezwykle mi³ym wspomnieniem dla obdarowanego. 


Jedn¹ z nich jest kalendarz Adwentowy De Luxe Postcard.  Niebanalne tafle smakowitej czekolady ozdobione s¹ z myœl¹ o nadchodz¹cych œwiêtach.
Wœród nowoœci znajd¹ Pañstwo tak¿e zestawy Doubles, Roundies, Donuts czy Xmas Rainbow Cookies.

Ciekaw¹ propozycj¹ s¹ równie¿ pianki mleczne specjalnie na tê okazjê zanurzone w mlecznej i deserowej czekoladzie ozdobione kolorami œwi¹t. Czekoladowe p³yty z kolêdami czy przepyszne tabliczki czekolady z mnóstwem pachn¹cych bakalii to nie lada gratka dla smakoszy.


Opakowanie ka¿dego z upominków mo¿na dowolnie spersonalizowaæ, ozdobiæ tasiemk¹ i za³¹czyæ dyskretny bilecik zawieraj¹cy ¿yczenia œwi¹teczne.
Ka¿dy Twój pomys³ z przyjemnoœci¹ zrealizujemy, tak aby sprawiæ przyjemnoœæ  Pañstwu i Pañstwa partnerom biznesowym czy pracownikom.


Zachêcam do sk³adania zapytañ,  sezon zimowy u nas ju¿ w pe³ni, pomimo piêknego s³oñca za oknem 🙂

Pozdrawiam serdecznie,

Aldona Zachura
Kierownik dzia³u obs³ugi firm

MM Brown Polska Sp. z o.o. Sp. K.
ul. Ostrowska 582
61-324 Poznañ

Tel: +48 61 870 89 82
Tel kom: +48 668 397 213
Fax: +48 61 623 24 39

http://chocolissimo.pl