Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Chiñski Nowy Rok 19.02.2015 – informacje dla importerów

24.02.2015

Chiñski Nowy Rok wypadnie wyj¹tkowo póŸno bo dok³adnie 19 lutego 2015 roku. Wszystkie firmy, które importuj¹ z Chin powinny przygotowaæ siê do niego du¿o wczeœniej.

Otó¿ jest to najwa¿niejsze œwiêto w Chinach – co za tym idzie konsekwencje odczuwalne s¹ dla ca³ego œwiatowego biznesu.

W czasie obchodów Chiñskiego Nowego Roku, wiêkszoœæ fabryk zaprzestajê pracê. Pracownicy oraz w³aœciciele fabryk maj¹ minimum tydzieñ przerwy od pracy, który czêsto przed³u¿a siê do 2 tygodni. Dlatego je¿eli planuj¹ Pañstwo spotkania, wyjazd czy targi w Chinach w tym okresie 19.02 -1.03 zdecydowanie je odradzamy.Równie¿ firmy, które systematycznie importuj¹ z Chin powinny mieæ na uwadze, ¿e w okresie grudzieñ – styczeñ bardzo trudno jest o wolne miejsca kontenerowe na trasie Chiny – Europa.

Dlatego nale¿y z wyprzedzeniem bookowaæ kontenery i zaplanowaæ ca³y ³añcuch dostaw. Chiñczycy w 2015 roku obchodziæ bêd¹ szereg wa¿nych œwi¹t, sprawdŸ spis : Œwiêta w Chinach 201