Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Certyfikat FIRMA PRZYJAZNA NAUCE dla „KUNSZT”

19.09.2014

Certyfikat FIRMA PRZYJAZNA NAUCE dla „KUNSZT”

 

 

Mi³a nam poinformowaæ, ¿e w dniu 11 sierpnia 2014, nasza firma otrzyma³a tytu³ FIRMY PRZYJAZNEJ NAUCE. Certyfikat otrzymaliœmy od Politechniki £ódzkiej za wk³ad w badania naukowe.

Pracuj¹c przez 24 lata w niezmiennej formie prawnej oraz wytrwale w tym samym sektorze gospodarki, mo¿emy œmia³o w³¹czyæ siê w badania naukowe…..

Pe³na informacja – www.kunszt.krakow.pl