Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Ceramika Tu³owice nowym Cz³onkiem PIAP

07.10.2013

Ceramika Tu³owice nowym Cz³onkiem PIAP


Grono Cz³onków PIAP powiêkszy³o siê o kolejn¹ firmê z bran¿y. Nowym Cz³onkiem PIAP zosta³a firma Ceramika Tu³owice.

Ceramika Tu³owice to firma o wieloletniej tradycji. Specjalizuje siê w produkcji oraz zdobieniu ceramicznych i porcelanowych artyku³ów u¿ytku domowego. Swoim klientom oferuje bogaty asortyment: poczynaj¹c od kubków po kompletne serwisy kawowe i obiadowe. W ramach rozwoju firmy, przygotowano ofertê dedykowan¹ agencjom reklamowym. Bazuj¹c na wiedzy popartej wieloletnim doœwiadczeniem, Ceramika Tu³owice wykonuje trwa³e nadruki reklamowe na artyku³ach ceramicznych, porcelanowych i szklanych. Wspó³praca z Ceramik¹ Tu³owice to gwarancja wysokiej jakoœci produktów i rzetelnej obs³ugi klienta.

 

Rzetelnoœæ, jakoœæ, profesjonalizm to kluczowe wartoœci w naszym dzia³aniu. Dlatego te¿ przyst¹pienie do PIAP-u i znalezienie siê w elitarnym gronie firm z bran¿y artyku³ów reklamowych, œwiadcz¹cych us³ugi najwy¿szej jakoœci, jest dla nas niezwykle wa¿nym krokiem na drodze dalszego rozwoju-mówi Ewelina Sulikowska Specjalista Ds. Sprzeda¿y Ceramika Tu³owice.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie
: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 0791 354 426