Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Cateringowe nowoœci na Eventy w 2016

11.01.2016

 


FIESTA Catering, to kompleksowa us³uga cateringowa na wszelkiego rodzaju imprezy eventowe, uroczyste kolacje oraz obs³uga konferencji i spotkañ firmowych. Wraz z nadejœciem nowego roku, przygotowaliœmy dla Pañstwa wiele nowoœci aran¿acyjnych oraz kulinarnych, które przedstawiamy poni¿ej. Mamy nadziejê, ¿e nasze pomys³y zachêc¹ Pañstwa do rozpoczêcia z nami wspó³pracy.


Podœwietlenia LED na bufetach i sto³ach.


Od pocz¹tku stycznia, w naszej ofercie nowa linia oœwietlenia LED, bêd¹cego czêœci¹ aran¿acji i dekoracji na bufetach i sto³ach. Efektem zastosowania tego typu podœwietlenia, jest atrakcyjny i nowatorski sposób ekspozycji menu na bufecie oraz wiêksza elegancja i nowoczesnoœæ podczas wieczornych eventów. Dekoracje, staj¹ siê integraln¹ czêœci¹ oœwietlenia ca³ej sali i podkreœlaj¹ charakter imprezy.


Zró¿nicowane smaki i nowe stacje kulinarne.


W naszym menu nie ma monotonii. Szef kuchni FIESTA Catering, przygotowa³ specjalne propozycje kulinarne na imprezy w karnawale oraz nietuzinkowe dania zaaran¿owane w formie stacji live cooking. Greckie suvlaki w picie, mule gotowane w bia³ym winie, grillowane oœmiornice, stacja RAW FOOD- jako oryginalny sposób na do³adowanie energii, oraz wiele innych, bêd¹cych odpowiedzi¹ na tematykê i klimat eventu. Otwartoœæ i atrakcyjnoœæ kulinarna jest nasz¹ domen¹.


Studio Degustacyjne, pierwszym krokiem do wspó³pracy


Nic tak nie przekonuje do wzajemnej wspó³pracy, jak namiastka us³ugi, jak¹ mo¿na zobaczyæ przed zleceniem. Z pe³n¹ odpowiedzialnoœci¹ pragniemy Pañstwa zaprosiæ do naszego kulinarnego studia degustacyjnego, pogodnego i przyjaznego miejsca, gdzie mo¿na spokojnie porozmawiaæ, poznaæ naszego szefa kuchni, obs³ugê kelnersk¹ i przede wszystkim posmakowaæ wybrane dania z menu ofertowego. Znaj¹c Pañstwa oczekiwania i potrzeby caterignowe, mo¿emy stworzyæ optymaln¹ ofertê na ka¿dy rodzaj eventu.


Mamy nadziejê, ¿e nasz opis wyda³ siê Pañstwu atrakcyjny i zachêcaj¹cy, w celu poznania pe³niejszej oferty zapraszamy na www.fiesta.com.pl lub do kontaktu bezpoœrednio z naszymi przedstawicielami: sprzedaz@fiesta.com.pl.