Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

CATALOGUE OF THE YEAR

06.12.2016

Rozpoczê³y siê zg³oszenia do konkursu Catalogue of the Year, którego celem jest wyró¿nienie najlepszych, najciekawszych i ciesz¹cych siê najwiêkszym zainteresowaniem katalogów firmowych.

W konkursie mog¹ wzi¹æ udzia³ polscy i zagraniczni wystawcy tragów RemaDays Warsaw. Jest to doskona³a okazja do tego, by wyró¿niæ swój katalog i pokazaæ go jeszcze wiêkszej liczbie czytelników.

Prezentacja zg³oszonych do konkursu katalogów odbêdzie siê podczas targów RemaDays Warsaw, na stoisku A3 na hali F. O tym kto otrzyma z³oty, srebrny i br¹zowy medal za najlepszy katalog firmowy zadecyduj¹ zwiedzaj¹cy. Wystawców zapraszamy do dokonywania zg³oszeñ, a wszystkich Pañstwa do odwiedzenia targów i zag³osowania na swojego faworyta.

 

Wiêcej szczegó³ów o konkursie na stronie www.remadays.com w zak³adce KONKURSY.