Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

CartPoland – Polski producent kart plastikowych

23.11.2014

CartPoland to prê¿nie dzia³aj¹cy zak³ad produkcyjny stawiaj¹cy na fachow¹ obs³ugê i konsultacjê dla klientów poszukuj¹cych rozwi¹zañ dla swoich firm z dziedzin kart plastikowych, kart magnetycznych i zbli¿eniowych, identyfikatorów oraz innych pokrewnych.

  • Skutecznie uzupe³niamy strategiê uzyskania przewagi nad konkurencj¹,

  • oferujemy wielofunkcyjne rozwi¹zania oparte o karty plastikowe,

  • dostarczamy nowoczesn¹ i trwa³¹ formê reklamy i promowania swojego biznesu.

Bogate zaplecze produkcyjne wyposa¿one w szerok¹ gamê maszyn pozwala nam realizowaæ zamówienia na szeroki wachlarz kart. Pocz¹wszy od tradycyjnych kart plastikowych po bardziej nowoczesne rozwi¹zania w postaci kart magnetycznych, chipowych oraz dla z u¿yciem technologii zbli¿eniowej.

Oferujemy druk z u¿yciem technologii cyfrowej, druk offsetowy, offset oraz metod¹ sitodruku. Dziêki temu mo¿emy wytwarzaæ gotowy produkt w nak³adach dostosowanych do potrzeb klienta – od ma³ej iloœci do wielomilionowych zamówieñ.

Jako producent kart spe³niamy normy!

Gwarantujemy wysok¹ jakoœæ naszych us³ug. Nasze produkty spe³niaj¹ normy ISO 7810, 7811 oraz 7816. Wytwarzane s¹ na bazie wysokiej jakoœci komponentów renomowanych i sprawdzonych dostawców zagranicznych.

CartPoland stawia na nowe mo¿liwoœci!
Nie chc¹c zamykaæ siê wy³¹cznie na karty, nawi¹zaliœmy wspó³pracê z zagraniczn¹ firm¹ produkuj¹c¹ bramki obrotowe wysokiej jakoœci. Dziêki po³¹czeniu tych dwóch dziedzin jesteœmy w stanie wykonaæ ka¿de zadanie powierzone przez klienta np. kontrolê wejœæ/wyjœæ na obiekty, kontrolê czasu pracy, obs³ugê imprez masowych takich jak koncerty, festiwale, szkolenia itp. Obs³ugujemy najwa¿niejsze wydarzenia w kraju np.: festiwale TOP TRENDY, Sylwestrow¹ Noc Przebojów, Festiwal Czekolady w Pa³acu Kultury, wybory MISS POLSKI oraz wiele innych.