Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Carin Creative Studio Marketingu i Reklamy Nowym Cz³onkiem PIAP

21.10.2013

Carin Creative Studio Marketingu i Reklamy Nowym Cz³onkiem PIAP

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych ma zaszczyt poinformowaæ, i¿ grono Cz³onków PIAP poszerzy³o siê o now¹ firmê z bran¿y – Carin Creative Studio Marketingu i Reklamy.

Firma Carin Creative Studio Marketingu i Reklamy oferuje luksusowe gifty firmowe najwy¿szej jakoœci. 7 lat dzia³alnoœci na rynku to nieustanny rozwój firmy i wypracowanie oferty, która zadowoli oczekiwania niejednego Klienta. Firma doradza w kwestiach wzmacniania pozycji i wizerunku marki poprzez ekskluzywne gad¿ety z logo. Wyj¹tkowoœæ oferty Carin Creative polega na jakoœciowym i indywidualnym podejœciu do Klienta. Firma stawia na dobre, topowe marki i produkty, a w jej ofercie mo¿na znaleŸæ: galanteriê skórzan¹, luksusowe artyku³y piœmiennicze i biurowe, upominki bi¿uteryjne, kosze produktowe, a tak¿e pe³ne wsparcie przy wykonywaniu spersonalizowanych zestawów z autorskimi nadrukami i logo oraz kompleksow¹ od A do Z poligrafi¹.

Jako w³aœciciel firmy zawsze uwa¿a³am, ¿e przynale¿noœæ do ró¿nych instytucji czy organizacji z bran¿y reklamowej to szansa rozwoju nie tylko dla firmy. Pod¹¿anie za trendami i bycie na bie¿¹co w tematach marketingowych to tak¿e korzyœæ dla Klienta, który wie, ¿e wspó³pracuje z firm¹ dbaj¹c¹ o jakoœæ i z osobami, które posiadaj¹ praktyczn¹ wiedzê – mówi Karina Kowalska – w³aœciciel firmy Carin Creative Studio Marketingu i Reklamy.

Polska Izba Artyku³ów Promocyjnych jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ przedsiêbiorców z bran¿y artyku³ów promocyjnych. Ma ona na celu reprezentowanie i dbanie o interesy tych firm. Jest organizacj¹ konsoliduj¹c¹ bran¿ê, partnerem do rozmów z decydentami kszta³tuj¹cymi zewnêtrzne warunki funkcjonowania, organizatorami targów i mediów. Izba jest partnerem do kontaktów z podobnymi stowarzyszeniami z innych krajów. Obecnie PIAP wraz z Cz³onkami Za³o¿ycielami liczy ponad 140 Cz³onków. Liczba ta roœnie w ostatnich miesi¹cach w zwi¹zku z aktywizacj¹ dzia³añ marketingowo-promocyjnych Izby.


Wiêcej informacji o Izbie na stronie: www.piap-org.pl

Kontakt dla mediów:

Katarzyna Wojniak, biuro@piap-org.pl | tel. 791 354 426