Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Caramba caracho – Hot Chili

14.05.2014

Caramba caracho – Hot Chili

 

Nowe gumy o smaku ostrych papryczek chili to naprawdê kusz¹ca gratka dla œmia³ków w bran¿y reklamowej.

S¹dzisz, ¿e gumy owocowe to coœ dla dzieci i maminsynków? Nie móg³byœ siê bardziej pomyliæ! Rozpêd od zera do stu – ta ma³a, ognista przek¹ska przenosi nas na autostradê i ³¹czy ludzi. Nadaje siê œwietnie do hotelu, na konferencjê na targach czy te¿ na ekskluzywn¹ przeja¿d¿kê samochodem. Atmosfera i cele Waszej firmy z pewnoœci¹ nie s¹ dla miêczaków. Koniec z letnioœci¹. Gor¹ce papryczki rozpalaj¹ ogieñ!

Firma Kalfany Süße Werbung to jedyny producent ostrych papryczek zgodnych z  certyfikacj¹ IFS. Granice ognia wyznacza jedynie przezroczyste lub bia³e opakowanie, o wymiarach 100 x 75 mm, oraz Twoje potê¿ne przes³anie reklamowe!

http://www.suesse-werbung.de/en/products/hot-chili-3

http://www.suesse-werbung.de/en