Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

C27-twister w 1422 ods³onach kolorystycznych

29.10.2013

C27-twister w 1422 ods³onach kolorystycznych

CiTRON importer i producent pamiêci USB poszerzy³ ofertê kolorystyczn¹ modelu C27 tzw Twister-a.
„Dziêki uruchomieniu produkcji tego modelu w Polsce, jesteœmy w stanie z³o¿yæ nawet 1422 konfiguracji kolorystycznych,
£¹czymy kolory elementów obudów plastikowych jak i metalowych blaszek. Dostêpne s¹ w wyselekcjonowanych przez nas odcieniach wed³ug kolorów okreœlonych we wzorniku PANTONE. Ka¿dy z modeli pakowany jest w bia³e pude³ko ze smycz¹ w jednym z szeœciu kolorów. Wszystkie warianty kolorystyczne s¹ dostêpne w tej samej atrakcyjnej cenie, nie zale¿nie do koloru korpusu, blaszki czy smyczy. Model USB C27 w dowolnej kombinacji kolorystycznej, jesteœmy w stanie wykonaæ z logo nawet w 24h” mówi Magda Owczarska marketing CiTRON