Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

Business Speed Dating tzw. „szybkie randki biznesowe” na Outsourcing Expo

10.08.2017

Ju¿ 21 wrzeœnia na PGE Narodowym podczas Outsourcing Expo – Ogólnopolskie Spotkanie MŒP jednym z wydarzeñ towarzysz¹cych bêdzie Business Speed Dating.

Kilkuminutowe, szybkie randki biznesowe, które maj¹ na celu spotkanie siê dwóch stron (us³ugodawca – us³ugobiorca) w celu wstêpnej rozmowy na temat mo¿liwoœci wspó³pracy. Business Speed Dating uznawany jest za najbardziej efektywn¹ formê networkingu. Tym bardziej, ¿e Organizator zadba³ o dobór firm do potrzeb i zainteresowania danego klienta. Ca³oœæ bêdzie podzielona na poszczególne sektory wsparcia przedsiêbiorstw.

Zapraszamy do rejestracji ju¿ teraz. Iloœæ miejsc ograniczona. Szczegó³y dostêpne na: www.outsourcingexpo.pl lub outsourcingexpo@icevents.pl.