Jedyny magazyn poświęcony
wyłącznie upominkom reklamowym

BTL Forms – Nominacja do Polskiej Nagrody Jakoœci 2015

13.07.2015

Polski Kongres Przedsiêbiorczoœci to równie¿ doskona³a okazja do nagrodzenia najwybitniejszych firm i instytucji, których dba³oœæ o zachowanie najwy¿szych standardów, dzia³alnoœæ i osi¹gniêcia prze³o¿y³y siê na nominacjê dla BTL Forms do Polskiej Nagrody Jakoœci 2015.

 

III Polski Kongres Przedsiêbiorczoœci odbêdzie siê w dniach 5-6 listopada w Pa³acu Poznañskich w £odzi. Patronat honorowy objê³y: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badañ i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, Marsza³ek Województwa £ódzkiego, Polskie Centrum Akredytacji, Polska Izba Ekologii i Urz¹d Transportu Kolejowego. Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Polskie Radio.

 

Serdecznie gratulujemy i ¿yczymy dalszych sukcesów.